အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးခံရမယ့္ ဆမ္ေဆာင္းအႀကီးအကဲ

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးခံရမယ့္ ဆမ္ေဆာင္းအႀကီးအကဲ

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား