AD
AD
AD

ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ အားေကာင္းတဲ့ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ေတြနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ေပးႏိုင္တဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီအရာေတြဟာ သင့္ေတာ္တဲ့ အေျခေနမ်ိဳးေတြမွာ မွန္ကန္တဲ့ အေနအထားနဲ႔ ေပၚထြက္လာၾကတယ္။

play

 

အဟန္႔အတားေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ေအာင္ျမင္ဖို႔နဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သင့္အေနနဲ႔ leadership role တစ္ခုေတာ့ ရွာရပါမယ္။ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္မယ့္ စြမ္းရည္ေတြတည္ေဆာက္ၿပီး သင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေအာင္ျမင္စြာေရာက္ရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ တျခားလူေတြကိုလည္း သင္နဲ႔အတူ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ လံႈ႔ေဆာ္ရမယ္။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ဆိုရင္ ထူးျခားတဲ့ ပင္ကိုယ္လကၡဏာေတြနဲ႔ တာဝန္ေတြအေပၚမွာ နားလည္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးရဲ႕ လိုအပ္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကို ေလ့က်င့္ယူဖို႔လိုတယ္။ သင့္ရဲ႕ စီးပြားေရးေလာကထဲက ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္လိုပဲ သင္လည္း ျမင့္တက္လာသည့္တိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးေနရမယ္။

play

 

သင့္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ အျမင့္ဆံုး အဆင့္ထိ ေရာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခုေဖာ္ျပထားတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ (သို႔) အခ်က္ေတြက သင့္ကို ပံုစံခ်လံႈ႔ေဆာ္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးရင္ သင့္အဖြဲ႔အစည္းကိုလည္း ေန႔စဥ္ တိုက္တြန္းေပးပါ။

၁။ စိတ္အားထက္သန္မႈ

စိတ္အားထက္သန္မႈဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ အနာဂတ္ရဲ႕ ေသာ့တစ္ေခ်ာင္းပဲ။ ေအာင္ျမင္မႈရွိၿပီး ႀကီးမာတဲ့ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မႈေတြကို ရယူႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ ဒီအခ်က္က နံပါတ္တစ္အျဖစ္ တည္ရွိေနတတ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္လည္း သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဝါသနာကို ေတြ႔ေအာင္ရွာ၊ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရပါမယ္။

၂။ တည္ၾကည္မႈ

play
 

တည္ၾကည္မႈဆိုတာ အျပင္ပိုင္း လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ စိတ္အတြင္းပိုင္းက တန္ဖိုးထားမႈ (သို႔) စံသတ္မွတ္မႈတို႔ရဲ႕ ေပါင္းစပ္မႈ တစ္ခုပဲ။ တည္ၾကည္တဲ့ေခါင္းေဆာင္တိုင္းဟာ စိတ္တြင္းပိုင္းနဲ႔ ျပင္ပလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက တစ္သားတည္းပဲ။ ဆိုလိုတာက မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာနမ္းဆိုတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳး မလုပ္တတ္ဘူး။ အဲဒီလို ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေလးစားမႈနဲ႔ ဆက္ဆံတယ္။ တန္ဖိုးထားတယ္။ အရာရာကို သတိရွိရွိ ၾကည့္တတ္ၾကတယ္။

၃။ အာ႐ံုစူးစိုက္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားမႈ

ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားတယ္ဆိုတာ တာဝန္တစ္ခုၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ (သို႔) ခြန္အားစိုက္ထုတ္မႈေတြကို လိုအပ္တဲ့အတိုင္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေပးဆပ္ထားတဲ့ သေဘာပဲ။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြကို အာ႐ံုစူးစိုက္ႏွစ္ျမႇဳပ္ျပျခင္းနဲ႔ လံႈ႔ေဆာ္ႏိုင္ရမယ္။

၄။ ဆက္သြယ္မႈ

play
 

ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းမွာမဆို information ေတြက စြမ္းအားေတြပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဆက္သြယ္မႈမွန္သမွ် ရွင္းလင္း ျပည့္စံုၿပီး ေသခ်ာေနဖို႔လိုတယ္။ အကယ္၍ ရရွိလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ communicate လုပ္ဖို႔ လုံလံုေလာက္ေလာက္ ရွင္းလင္းတိက်မႈ မရွိဘူးဆိုရင္လည္း သင့္အေနနဲ႔ အရင္ဆံုး နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္။

၅။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ သေဘာထားရွိျခင္း

အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ခံယူခ်က္သေဘာထားတစ္ခုဟာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြရဲ႕ အာ႐ံုကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ၿပီး တျခားသူေတြ ဆီကေန လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈေတြ၊ ေလးစားမႈေတြနဲ႔ တန္ဖိုးထားမႈေတြကို ရရွိေစမယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ငါစြဲကင္းျခင္း

play
 

ငါစြဲရွိေနရင္ ေအာင္ျမင္မႈအစစ္အမွန္ ဘယ္လိုမွရရွိႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ဆိုတာ ငါစြဲကင္းေနရမယ္။ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြဟာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ သူတစ္ပါးေအာင္ျမင္တိုးတက္ ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျပဳေနတဲ့ ကူညီသူေတြအျဖစ္ သေဘာထားတတ္ၾကတယ္။

၇။ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္စြမ္း

ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရးသမားတိုင္ဟာ အျခားေသာသူေတြနဲ႔ အဆင္ေျပေျပပဲ ဆက္သြယ္မႈျပဳၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ ဆက္ဆံမႈေရးတစ္ခုကို လြယ္လြယ္ေလးပဲ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိၾကတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက သင့္ကို ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္မ်ိဳး ေပးစြမ္းႏိုင္တယ္။

Reference: Lifehack

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD
AD