အသစ္တည္ေထာင္ခါစ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းေတြ အခ်ိန္တိုတိုနဲ႔အရင္းမျပဳတ္ေစဖို႔ အၾကံျပဳခ်က္ (၃) ခ်က္

အသစ္တည္ေထာင္ခါစ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းေတြ အခ်ိန္တိုတိုနဲ႔အရင္းမျပဳတ္ေစဖို႔ အၾကံျပဳခ်က္ (၃) ခ်က္