ၾသစေၾတးလ်နာမည္ေက်ာ္စားဖိုမွဴး ဘီလီေလာရဲ႕လက္ရာ အီတလီဝက္အူေခ်ာင္းၾကက္ဥေခါက္ဆြဲ လုပ္နည္း

ၾသစေၾတးလ်နာမည္ေက်ာ္စားဖိုမွဴး ဘီလီေလာရဲ႕လက္ရာ အီတလီဝက္အူေခ်ာင္းၾကက္ဥေခါက္ဆြဲ လုပ္နည္း