AD
AD
AD
play

 

လူမႈဝန္းက်င္အက်ိဳးစီးပြားကိုအေျချပဳတဲ့လုပ္ငန္းေတြ (Social Enterprise) အေနနဲ႔သမားရိုးက်စဥ္းစားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္း နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ဆိုတဲ့ဝင္ေငြရလမ္း ၂ မ်ိဳးပဲရွိတယ္လို႔ထင္စရာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိရွိစဥ္းစားမယ္ဆုိရင္ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းဝင္ေငြတိုးတက္ဖို႔အတြက္တျခားဝင္ေငြရလမ္းေတြလည္းရွိေနေသး တာကိုေတြ႕ရမွာပါ။ လူမႈဝန္းက်င္တီထြင္ဖန္တီးမႈနဲ႔ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈအၾကံေပးနဲ႔ပညာရွင္ျဖစ္သူ AUNNIE PATTON ကေတာ့ လူမႈဝန္းက်င္အေျချပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဝင္ေငြရလမ္း ၉ ခုကိုအၾကံျပဳထားပါတယ္။ အဲဒီဝင္ေငြရလမ္းေတြ ကေတာ့ -

(၁) ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ

လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တဲ့ သင့္ရဲ႕ကုန္ပစၥည္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ တိုက္ရိုက္အသံုးျပဳသူေတြဆီကေနမဟုတ္ဘဲ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုထံကေန ေငြေၾကးေပးေခ်မႈရရွိႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းဆိုတာက သင့္ရဲ႕အုိင္ဒီယာကိုႏွစ္သက္ေထာက္ခံတဲ့ အစိုးရ၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူ၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုခုျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ သင္ကေက်းလက္ေဒသေတြအတြက္ ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ တယ္ဆုိရင္ ေက်းလက္ေဒသကသံုးစြဲသူေတြထံက အခေၾကးေငြမရရွိေပမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကေန သူ႔ရဲ႕ျပည္သူေတြကိုယ္စား သင့္ရဲ႕စြမ္းအင္အတြက္ ေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ေပးတာမ်ိဳးကိုဆိုလိုတာပါ။

(၂) အခ်က္အလက္မ်ားျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း

သင့္ရဲ႕ လူမႈဝန္းက်င္လုပ္ငန္းအတြက္ ေကာက္ယူျပီးသုေတသနျပဳထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အျခားလိုအပ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးေတြထံျပန္လည္ေရာင္းခ်ႏုိင္ပါတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို မထိခိုက္ပဲ လူအမ်ားစုကုိျခံဳငံုေကာက္ခ်က္ခ်ထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ိဳးေတြကိုေရာင္းခ်ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) အၾကံေပးေဆြးေႏြးေပးျခင္း

အခ်က္အလက္ေတြေရာင္းခ်တာလုိပဲ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ သုေတသနရလဒ္ေတြေပၚ အေျခခံျပီး အျခားလုပ္ငန္းေတြ၊အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္လိုအပ္တဲ့အၾကံဥာဏ္ေတြေပးတာ၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးတာတို႔ေတြလုပ္ေဆာင္ ေပးျပီးေတာ့လည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းကဝင္ေငြရွာႏုိင္ပါတယ္။

(၄) လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အေသးစားနဲ႔အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အတူတကြလက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းက လည္း သင့္ရဲ႕ လူမႈဝန္းက်င္အေျချပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုရရွိဖို႔နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊အေသးစားနဲ႔အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ လက္တြဲျပီးအတူတကြၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရာကေန အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊လုပ္ငန္းေတြကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြ၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြဆီကေန သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြရရွိလာဖို႔ ကုန္က်စရိတ္ သက္သက္သာသာနဲ႔ၾကိဳးစားႏုိင္မွာပါ။

play

 

(၅) ပညာေရး ႏွင့္သင္တန္းေပးျခင္း

ပညာေရးနဲ႔ သင္တန္းေပးျခင္းဟာလည္း အေကာင္းဆံုးဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးတာက သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ အစီအမံတစ္ရပ္အေနနဲ႔ပါဝင္တယ္ဆုိရင္ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးေတြရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္သင္တန္းေပးတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္လက္မဲ့လူငယ္ေတြကို လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ႏုိင္ေစဖို႔ သင္ၾကားေပးတာမ်ိဳးေတြျပဳလုပ္ျပီး အဖြဲ႕အစည္းၾကီးေတြ၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြထံကေနအခေၾကးေငြ ေတာင္းခံႏုိင္ပါတယ္။

(၆) လစဥ္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း

သင့္ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္း၊ ဒါမွမဟုတ္ဝန္ေဆာင္မႈကိုေရာင္းခ်တဲ့အျပင္ လစဥ္ေၾကးေကာက္ခံျပီးအသံုးျပဳေစတဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔လည္း ဝင္ေငြရလမ္းဖန္တီးႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဥပမာသင္က ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးဆိုလာျပားေတြထုတ္လုပ္တယ္ဆုိရင္ ဆိုလာျပားေတြကိုေရာင္းခ်တဲ့အျပင္ အသံုးျပဳတဲ့စြမ္းအင္ပမာဏအလိုက္ လစဥ္ေပးေဆာင္ေစတာမ်ိဳးနဲ႔ ဝင္ေငြရလမ္း ဖန္တီးတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

(၇) အာမခံ

အာမခံကလည္း ဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ပါေသးတယ္။ Lumkani ဆိုတဲ့ လူမႈဝန္းက်င္အေျချပဳလုပ္ငန္းဟာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမေကာင္းတဲ့ေက်းလက္ေဒသေတြက တဲအိမ္ေတြအတြက္ မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈအာရံုခံစက္ေတြ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ျပီး သူတုိ႔ရဲ႕စက္ေတြေၾကာင့္ယင္းတဲအိမ္ေတ ြမီးေလာင္ကြ်မ္းႏုိင္ေခ်ေလ်ာ့က်သြားလို႔ အာမခံကုမၸဏီေတြက မီးအာမခံထားခြင့္ေပးႏိုင္သြားတဲ့ ဥပမာရွိပါတယ္။

(၈) ဝင္ေငြခြဲေဝရယူျခင္း

တျခားလုပ္ငန္းတစ္ခုနဲ႔ ဝင္ေငြခြဲေဝရယူႏုိင္ဖို႔ ဖန္တီးႏုိင္မယ္ဆိုရင္လည္း ဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုတိုးပြားလာႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာျပရရင္ Azuri ဆိုတဲ့နည္းပညာလုပ္ငန္းဟာ သံုးသေလာက္ေပးေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ဆုိလာစနစ္ကို ကင္ညာႏုိင္ငံမွာ ရုပ္သံလုပ္ငန္းတစ္ခုနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျပီး ဝင္ေငြခြဲေဝရယူခဲ့ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးမရတဲ့ေဒသေတြမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ဆိုလာနည္းပညာနဲ႔ ေဒသခံေတြကို ရုပ္သံၾကည့္ႏုိင္ေစျပီး ရုပ္သံဝင္ေငြကို ခြဲေဝရယူခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၉) ငွားရမ္းျခင္း

သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္မွာ ေနရာတစ္ခုနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြဝယ္ယူထားတယ္ဆုိရင္ ယင္းေနရာ နဲ႔ ပစၥည္းကိရိယာေတြ ထဲက သင့္အတြက္ပိုလွ်ံေနတဲ့အစိတ္အပိုင္း၊ ဒါမွမဟုတ္တျခားသူနဲ႔အတူတြဲသံုးလို႔ရႏုိင္တဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြကို အငွားျပန္ခ်ျခင္းျဖင့္လည္း ဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုဖန္တီးႏုိင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့နည္းလမ္း ၉ ထဲကမွကိုယ့္လုပ္ငန္းနဲ႔ကိုက္ညီမယ့္နည္းလမ္းေတြကိုယူငင္အသံုးခ်ျပီး ဝင္ေငြရလမ္းေတြ တုိးပြားေအာင္ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ၾကရမွာပါ။

ဒီေန႔ကမၻာမွာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အရည္အေသြးေတြနဲ႔ စြမ္းအင္ေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ကမၻာတစ္ခုတည္ေဆာက္ ရာမွာအသံုးခ်ေနတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ရပ္ ရွိေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Chivas Regal ဟာ အဲဒီမ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို အဓိပၸာယ္ျပည့္၀တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၿပီး သူတို႔ေတြထဲကေန ေအာင္ျမင္တဲ့ လူမႈကူညီေရး စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေပၚထြက္လာေစဖို႔အတြက္ အားေပးကူညီသြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြက ေကာင္းမြန္မႈအတြက္အင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ Chivas Regal က စိတ္ထဲႏွလံုးထဲက ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ www.chivas.com ကို၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္ရႈ႕ႏုိင္ ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD
More From

Lifestyle


AD