AD
AD
AD
play


၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႕တြင္ Pernod Ricard ၏ ဝန္ထမ္းဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၈,၅၀၀ မွ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ Pernod Ricard Responsib’All Day မွာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။

play


အဆိုပါေန႔တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးဟာ သက္ဆိုင္ရာရံုးမ်ားကေန ထြက္ခြာၿပီးေနာက္ ၎လုပ္ငန္းစု၏ ကတိကဝတ္ခံယူထားေသာ CSR လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ စည္းကမ္းရွိစြာေသာက္သံုးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ အျပည့္အဝေထာက္ခံမႈေပးျခင္း၊ ကမၻာေျမအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအစရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

play

 

ယခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံလူုထုအသိုင္းအဝိုင္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိေနထုိင္ေနသည့္ေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

play

 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား ေတြ႕ဆံုႏိုင္မည့္ေနရာတစ္ခု ေပၚေပါက္လာကာ အျပန္အလွန္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ေဝငွႏိုင္ရန္ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစု၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ “Créateurs de convivialité” ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္။

play


Pernod Ricard ရဲ႕ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Alexandre Ricard က“ Pernod Ricard တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕အားလံုးအေနနဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုယ္ “Créateurs de convivialité” အျဖစ္ခံယူထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ convivialité ျဖစ္ဖို႕ အျခားသူေတြနဲ႕ အတူတူ ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္မႈ မ႐ွိလုိ႕ မျဖစ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႕အသိုင္းအဝုိင္းဟာ ေန႕စဥ္ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရတာေၾကာင့္ အတူတကြ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈႏွင့္ မတူညီတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝဖို႕လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ Responsib’All Day မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ဝန္ထမ္းစုစုေပါင္း ၁၈,၅၀၀ အေနနဲ႕ ေဒသခံေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ပံ့ပိုးမႈေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” လို႕ရွင္းျပပါသည္။

play


အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ Pernod Ricard subsidiaries ၈၅ ခုဟာ ေဒသခံမ်ားနဲ႕အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ေန႕ထဲမွာပင္ ရာနဲ႕ခ်ီတဲ့စီမံကိန္းေတြကို တၿပိဳင္တည္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲပါသည္။

play


Penord Ricard Malaysia ဟာ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ ‘Bottled Hope’ စီမံကိန္းကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အထူးအေလးအထား လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိပါသည္။

play


ယခုႏွွစ္မွာေတာ့ Pernod Ricard က အသံုးျပဳၿပီးသား ဖန္ပုလင္းမ်ားကို စုေဆာင္းကာ upcycled ျပဳလုပ္ၿပီး ‘Brightboxes’ မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။

play


၎ ‘Brightboxes’ မ်ားဟာ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးသည့္ ေနရာေဒသမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားအလင္းေရာင္ရရွိေစရန္ အရင္းအျမစ္တခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

play


ယေန႕ထက္တုိင္ပင္ မေလး႐ွားႏို္င္ငံတြင္ ဖန္ထည္မ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းဟာ တြင္က်ယ္ျခင္းမရွိေသးပါ။

play


လစ္ဟင္းေနသည့္ ဖန္ထည္ပုလင္းတစ္လံုးထဲကေန ယခုလုိ အလင္းတန္းတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဥပမာအလားအလာဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကိုလံႈ႕ေဆာ္ေစၿပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳသည့္ အေလ့အထကိုပါ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။

ဗီဒီယုိအျပည့္အစုံ ၾကည့္႐ႈရန္www.facebook.com/duwun/videos/582389295256504

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD