ပံုမွန္ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းကသင္ေပးႏုိင္တာထက္ ေတာင္းဆိုမႈပိုျမင့္လာတဲ့မ်က္ေမွာက္ေခတ္နဲ႔အနာဂတ္ အလုပ္အကိုင္မ်ား

ပံုမွန္ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းကသင္ေပးႏုိင္တာထက္ ေတာင္းဆိုမႈပိုျမင့္လာတဲ့မ်က္ေမွာက္ေခတ္နဲ႔အနာဂတ္ အလုပ္အကိုင္မ်ား