ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တုိးျမွင့္သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခကုိ ဧၿပီလ ၁ ရက္တြင္ စတင္ခံစားခြင့္ရမည္

ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ အလုပ္သမားတစ္ဦးရဲ႕ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခေၾကးေငြကုိ တရက္လွ်င္ ၅ ဘတ္ကေန ၂၂ ဘတ္အထိ ခရုိင္အလုိက္ တုိးျမွင့္သတ္မွတ္လိုက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Video