ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ကံေတာ္ကုန္ခဲ့တဲ့ ဘုရင္ဘူမီေဘာကုိ ဆင္ျဖဴေတာ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ဂါရဝျပဳခဲ့တဲ့ ျမင္ကြင္းျဖစ္ပါတယ္။ အယုဒၶယ ေ႐ွးေဟာင္းၿမဳိ႕မွ ဆင္ျဖဴေတာ္ ၁၁ စီးျဖင့္ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕႐ွိ ဘုရင့္နန္းေတာ္ေ႐ွ႕ကုိ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္က လာေရာက္ဂါရဝျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဘူမီေဘာဟာ သက္ေတာ္ ၈၈ ႏွစ္၊ နန္းသက္ ၇၀ ႏွစ္တုိင္ ထုိင္းဘုရင္အျဖစ္ စုိးစံခဲ့ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
Video